fbpx
Užduoti klausimą: info@vefi.lt

Naudojimosi taisyklės

Paslaugų teikimo sutartis (taisyklės) verslobrokeris.lt ( toliau – Paslaugų teikėjas) ir apmokėjęs paslaugas asmuo (toliau – Paslaugų gavėjas) sudarė šią sutartį.

  1. Sutarties objektas

1.1. Šia sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti paslaugas (toliau – Paslaugos) pagal Paslaugų gavėjo metodinius reikalavimus, ir perduoti Paslaugų gavėjui Paslaugų teikimo rezultatą.

1.2. Šia Sutartimi Paslaugų gavėjas įsipareigoja priimti Paslaugų teikimo rezultatą, sumokėti Paslaugų teikimo kainą ir įvykdyti kitas pareigas šioje Sutartyje numatyta tvarka.

  1. Šalių pareigos ir teisės

2.1. Paslaugų teikėjo teisės ir pareigos:

2.1.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja profesionaliai ir kokybiškai suteikti Paslaugas šios Sutarties nustatyta tvarka.

2.1.2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti reikiamas konsultacijas Paslaugų gavėjui dėl Paslaugų teikimo specifikacijoje nurodomų reikalavimų, komentarų, pageidavimų formulavimo.

2.1.3. Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti paslaugų teikimo rezultato atitikimą metodinių, literatūros šaltinių pateikimo ir literatūros sąrašo sudarymą pagal Paslaugų gavėjo pateiktus metodinius nurodymus.

2.1.4. Paslaugų teikėjas įsipareigoja pateikti Paslaugos gavėjui informaciją apie darbo proceso eigą po Paslaugos gavėjo rašytinio prašymo.

2.1.5. Paslaugų teikėjas turi teisę atsižvelgti į Sutarties vykdymo metu Paslaugos gavėjo pateiktas pastabas, papildomą informaciją. Tuo atveju, jeigu pateiktos pastabos ir/ar papildoma informacija sąlygoja esminių pakeitimų atlikimą Paslaugų teikimo rezultate ir/ar jos dalyje, Paslaugų teikėjas turi teisę perskaičiuoti Paslaugų teikimo kainos dydį, pratęsti Paslaugų teikimo terminus arba nutraukti šią sutartį.

2.1.6. Paslaugų teikėjas įsipareigoja atlikti Paslaugų teikimo rezultato ir/ar jos dalies korekciją per 7 (septynias) darbo dienas nuo Paslaugų gavėjo rašytinio pranešimo apie Paslaugų teikimo trūkumų buvimą gavimo dienos.

2.2. Paslaugų gavėjo teisės ir pareigos:

2.2.1. Paslaugų gavėjas įsipareigoja pateikti visą žinomą informaciją apie užsakymą paslaugų teikimo specifikacijoje užsakymo sąlygų derinimo metu.Jei Paslaugų teikimo metu paaiškėja, kad Paslaugų gavėjas nuslėpė jam žinomą reikšmingą informaciją apie užsakymo specifiką, Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį arba perskaičiuoti Paslaugų kainą. Šiame punkte numatytu atveju nutraukus Sutartį, Paslaugų gavėjas įsipareigoja sumokėti Paslaugų teikėjui už visą faktiškai atliktą ir Paslaugų gavėjui perduotą darbą, taip pat atlyginti Paslaugų teikėjo patirtus nuostolius. Jau sumokėtos sumos Paslaugų gavėjui nėra grąžinamos. Sutartyje numatyta tvarka.

2.2.2. Paslaugų gavėjas įsipareigoja sumokėti Paslaugų teikėjui Paslaugų teikimo kainą, nurodytą šioje sutartyje 3 punkte.

2.2.3. Paslaugos gavėjas turi teisę teikti prašymus, pastabas, papildomą informaciją Paslaugų teikėjui el. paštu.: info@verslobrokeris.lt

2.2.4. Paslaugų gavėjas privalo stebėti Paslaugų teikimo eigą, teikti pastabas, Paslaugą ir/jos dalį įvertinti ir raštu pareikšti apie Paslaugos ir/ar jos dalies priėmimą arba nurodyti visus teikiamų ir/arba suteiktų paslaugų atlikimo trūkumus per septynias darbo dienas nuo Paslaugų ir/ar jos dalies perdavimo Paslaugų gavėjui dienos. Jei pastabos dėl trūkumų pateikiamos vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, Paslaugų teikėjas pasilieka teisę Paslaugų teikimo rezultato (viso ar dalinio) nebekoreguoti. Paslaugų teikėjas neatsako už jokius Paslaugų gavėjo patirtus nuostolius ar nepatogumus, neįsipareigoja atlikti Paslaugų rezultato korekcijų, jei Paslaugų gavėjas nestebėjo Paslaugų teikimo eigos, nesusipažino su visu ar daliniu Paslaugų teikimo rezultatu. Tokiu atveju, po darbo priėmimo, jokios Paslaugų gavėjo pretenzijos ar pastabos nėra priimamos. Apie Paslaugų suteikimą dalimis, dalių apimtis ir perdavimo terminus yra pažymima Paslaugų teikimo specifikacijoje.

2.3. Po Paslaugų teikimo rezultato perdavimo Paslaugų gavėjas tampa Paslaugų teikėjo turtinių teisių į Paslaugų teikimo rezultatą perėmėju. Paslaugų rezultato perdavimu laikomas momentas, kai Paslaugų teikėjas perduoda Paslaugų teikimo rezultatą Paslaugų gavėjui savo užsakymo pateikimo sandoryje.

2.4. Šalys susitaria, kad Sutarties vykdymo metu viena iš kitos gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško kitos Šalies leidimo Šalis neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų.

  1. Sutarties kaina ir mokėjimo tvarka

3.1. Paslaugų teikimo kaina sudaro standartinė užsakomosios paslaugos kaina, sutariama paslaugos užsakymo metu.

3.2. Mokėjimai vykdomi pervedant pinigus mokėjimo pavedimu į Paslaugos teikėjo atsiskaitomąją sąskaitą.

  1. Šalių atsakomybė

4.1. Tuo atveju, jeigu Paslaugos gavėjas neįvykdo savo sutartinių įsipareigojimų šios Sutarties 3 skyriuje nurodytų pareigų, jis įsipareigoja mokėti 0,05 proc. (penkias šimtąsias procento) delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

4.2. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų vykdymo pagal šią Sutartį, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

4.3. Perdavus parengtą darbą Paslaugų gavėjui, neatsako už tolimesnį Paslaugų teikimo rezultato naudojimą – visą atsakomybę dėl tolimesnio Paslaugų teikimo rezultato naudojimo prisiima Paslaugų gavėjas.

  1. Sutarties galiojimas, keitimas, pasibaigimas ir nutraukimas

5.1. Sutartis įsigalioja nuo užsakomos paslaugos apmokėjimo dienos ir galioja iki visų prisiimtų pagal šią Sutartį įsipareigojimų įvykdymo. nurodytu el. paštu laikomas tinkamu šios Sutarties pakeitimo, papildymo ir/ar priedo patvirtinimu.

5.2. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu.

5.3. Paslaugos gavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, nepaisydamas to, kad Paslaugos teikėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju Paslaugų teikėjui nėra grąžinamas sumokėtas avansinis mokėjimas ir Paslaugų gavėjas privalo sumokėti Paslaugos teikėjui kainos dalį, proporcingą atliktiems darbams bei atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias Paslaugų teikėjas norėdamas įvykdyti sutartį, patyrė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo.

5.5. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti šią sutartį prieš 3 (tris) darbo dienas informavęs Paslaugų gavėją. Tokiu atveju, Paslaugų teikėjas įsipareigoja perduoti Sutarties nutraukimo dieną turimą Paslaugų teikimo rezultatą, ir neįsipareigoja atlyginti Paslaugų gavėjo nuostolių, jei jis tokius patirtų.

5.6. Tuo atveju, jeigu ši Sutartis yra nutraukiama šios Sutarties 2.1.5. p. numatytu atveju, Paslaugų gavėjas privalo sumokėti Paslaugos teikėjui kainos dalį, proporcingą atliktiems darbams.

5.7. Klientui nutraukiant sutartį ir grąžinant pinigus tinklapis pasilieka administracinį 30 Eur mokestį.

  1. Baigiamosios nuostatos

6.1. Visi rašytiniai pranešimai ir el. laiškai, vienos iš šalių skirti kitai šaliai, laikomi atlikti tinkamu būdu, jei buvo adresuoti šioje Sutartyje nurodytais adresais. Nepranešusi apie adreso pasikeitimą Šalis, atsako kitai Šaliai už visus su nepranešimu susijusius nuostolius ir pasekmes.

6.2. Visi ginčai, kylantys iš šios sutarties, sprendžiami Šalių susitarimu. Nepavykus susitarti, ginčo sprendimas bet kurios iš Šalių iniciatyva gali būti perduotas spręsti teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6.3. Sutartis sudaryta online ir turi tokią pačią juridinę galią, kaip standartinė sutartis.

6.4. Sutartis numato Paslaugų gavėjo (paslaugas perkančio asmens) ir Paslaugų teikėjo bendradarbiavimo sąlygas. Sutikdamas su šia sutartimi Paslaugų gavėjas savo vardu ar kito asmens vardu, kuris gali būti suinteresuotas paslaugos vykdymu, sutinka su šios sutarties taisyklėmis.

6.5 *Bendravimas vyksta tik verslobrokeris.lt (negalimi pokalbiai telefonu e.paštu ir kt.);

*Neatskleiskite savo asmeninių duomenų (telefonas, el. paštas ir t.t.). Jūsų asmeninius duomenis turi žinoti tik administracija, saugokite savo konfidencialumą!

*Užsakovas prisiima darbo VERTINIMO ir TIKRINIMO atsakomybę – pastabos privalo būti pateikiamos per 5 dienas, komentarai turi būti pateikiami konkrečiai ir išsamiai.

*Būtinas aktyvus bendradarbiavimas tarp užsakovo ir darbo vykdytojo.

*Netoleruotini įžeidinėjimai, grasinimai ir kiti nedeakvatūs veiksmai. Tokiu atveju projektas bus sustabdytas.

*Apie iškilusias problemas (ilgai negaunate atsakymo, kilo konfliktas ar pan.), kuo skubiau informuokite info@verslobrokeris.lt- atsakymai jūsų projekte.

*Telefonu priimami tik nauji užsakymai, visi klausimai, susiję su darbo vykdymu privalo būti pateikti raštu jūsų sandoryje.

*Dėl naujų ar papildomų užsakymų, taip pat stipriai besikeičiančios užsakymo informacijos (keičiasi terminas, apimtis ar pan.) informuoti užsakymo paštu.

*Papildomos konsultacijos klausimais, kurie nebuvo numatyti pateikiant užsakymą apmokestinamos valandiniu tarifu 50eur/valanda.

*Darbo vykdymo metu, paaiškėjus, kad reikalinga didesnė apimtis nei numatėte užsakydamas paslaugą, papildomas puslapis apmokestinamas pagal sutartą puslapio tarifą.

*Kilus darbo vykdymo nesklandumams informuoti info@verslobrokeris.lt- projekto admnistraciją, jie padės išspręsti vykdytojo problemą ir informuos jus pateikdami atsakymą jūsų projekte (užsakyme).

Compare listings

Compare